Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

PHUTOAN kể cả các công ty con và các chi nhánh của PHUTOAN (“PHUTOAN") đòi hỏi là tất cả các người truy cập vào website này thuộc sở hữu, điều hành, có giấy phép, và kiểm soát bởi PHUTOAN ("Trang Web") phải tuân theo các Điều kiện sử dụng.  Bằng sự truy cập và sử dụng Trang Web, quý vị cho thấy là quý vị công nhận và chấp nhận các Điều kiện sử dụng.  Nếu quý vị không đồng ý với các Điều kiện Sử dụng này, quý vị không nên sử dụng Trang Web này. Chữ "quý vị" hay "của quý vị" ám chỉ những người sử dụng hoặc người xem Trang Web. PHUTOAN có thể thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt bất cứ khía cạnh nào của Trang Web vào bất cứ lúc nào, kể cả sự sẵn có của bất cứ điểm đặc trưng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung nào. PHUTOAN cũng có thể giới hạn một số các điểm đặc trưng và các dịch vụ và/hoặc hạn chế sự truy cập của quý vị đến một phần hoặc toàn bộ Trang Web mà không cần thông báo hay bị trách nhiệm gì cả.  Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng dịch vụ với khách hàng của PHUTOAN cho bất cứ phần nào của Trang Web sẽ có hiệu lực mạnh hơn trong trường hợp quy định của hợp của hợp đồng có thể xung đột với các Điều kiện sử dụng này.

Giới hạn việc Sử dụng

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ trên Web, các thông tin, tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và các thành phần khác trên Trang Web ( các "Nội dung" ) có bản quyền và sở hữu hoặc kiểm soát bởi PHUTOAN trừ khi có ghi chú khác . Sử dụng trái phép các nội dung trên trang web có thể vi phạm bản quyền , thương hiệu và các luật khác và các quyền sở hữu trí tuệ của PHUTOAN hoặc bên thứ ba . Sử dụng trái phép có thể đưa đến việc đòi bồi thường thiệt hại và/ hoặc là đưa đến một tội hình sự.  Nội dung từ Trang Web không thể được sửa đổi, sao chép hoặc phân phối, tải lên, đăng tải, dịch ngược, hoặc truyền đạt bất cứ cách nào, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của PHUTOAN.  Nội dung trên Trang Web được cung cấp cho các mục đích hợp pháp mà thôi.

Hạn chế Trách nhiệm pháp lý

PHUTOAN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH GÂY RA BỞI BẤT CỨ TÀI LIỆU HOẶC PHẦN MỀM NÀO, KỂ CẢ NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN , MỌI THIẾU SÓT TRONG VIỆC THỰC HIỆN, LỖI LẦM, SỰ BỎ SÓT, SỰ GIÁN ĐOẠN, KHIẾM KHUYẾT, SỰ ĐÌNH TRỆ TRONG HOẠT ĐỘNG HOẶC CHUYỂN TẢI, VIRUT MÁY TÍNH, HOẶC HỎNG ĐƯỜNG DÂY.  NIELSEN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI QUÝ VỊ HOẶC BÊN THỨ BA CHO MỌI THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH, KỂ CẢ NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, TIN CẬY , HẬU QUẢ HOẶC TRỪNG PHẠT BẮT NGUỒN TỪ VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, CÁC TÀI LIỆU TRONG HOẶC CÁC PHẦN MỀM CÓ SẴN QUA TRANG WEB NÀY, DÙ LÀ CÓ SỰ BẤT CẨN HOẶC NGAY CẢ KHI PHUTOAN HOẶC ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA PHUTOAN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ TIỀM NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY, HOẶC CẢ HAI.  CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ Ở TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ NẾU LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY HẬU QUẢ.  TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA PHUTOAN ĐỐI VỚI QUÝ VỊ CHO TẤT CẢ CÁC SỰ MẤT MÁ , THIỆT HẠI, VÀ NGUYÊN NHÂN KIỆN TỤNG (TRONG HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG SAI LẦM [KỂ CẢ NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẤT CẨN, TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẮT], HOẶC KHÁC) SẼ KHÔNG LỚN HƠN SỐ TIỀN QUÝ VỊ TRẢ ĐỂ TRUY CẬP TRANG WEB NÀY.

Đệ trình

Quý vị tại đây cho phép PHUTOAN quyền sử dụng tất cả các nhận xét, đề nghị, ý kiến, đồ họa, hoặc các thông tin khác truyền đến PHUTOAN qua Trang Web (gọi chung là "Thông tin Đệ trình"). PHUTOAN sẽ không phải xem bất cứ thông tin nào là kín mật, và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ý kiến nào cho hoạt động kinh doanh của mình (kể cả nhưng không giới hạn các ý iến về sản phẩm hoặc quảng cáo) và sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào từ sự trùng hợp có thể xảy ra trong các hoạt động trong tương lai hoặc các Nội dung của PHUTOAN.  Ngoại trừ như đã ghi dưới đây trong đoạn này, PHUTOAN sẽ được quyền sử dụng Thông tin Đệ trình cho bất cứ mục đích thương mại hoặc các mục đích nào khác mà không phải bồi thường cho quý vị hoặc bất cứ người nào khác gửi Thông tin Đệ trính.  Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ PHUTOAN vô hại đối với bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc phân phối các tài liệu đó. Thêm nữa, quý vị cho PHUTOAN quyền sử dụng tên của quý vị liên quan đến việc tái sản xuất hoặc phân phối các tài liệu này.

Thông tin nhận dạng cá nhân mà có thể nhận được trong Trang Web được cung cấp tự nguyện bởi người truy cập vào Trang Web và nằm trong thẩm quyền của các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi.  Quý vị thừa nhận rằng quý vị chịu trách nhiệm đối với bất cứ tài liệu nào mà quý vị đệ nộp, và chính quý vị, chứ không phải Nielsen, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho các tin nhắn, kể cả tính hợp pháp, độ tin cậy, sự phù hợp, tính độc đáo, và bản quyền.  Quý vị bị cấm không được đăng tải hay truyền đạt tới hay từ trang web này các tài liệu bất hợp pháp, hăm dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, hoặc các tài liệu khác mà có thể vi phạm pháp luật.  Nếu thích hợp, Nielsen có quyền xóa bỏ, di chuyển hoặc chỉnh sửa các tin nhắn mà PHUTOAN, hoàn toàn tự mình, cho là có tính lăng mạ, phỉ báng, khiêu dâm, vi phạm bản quyền hoặc luật thương hiệu, hoặc không thể chấp nhận được, và quý vị từ bỏ bất cứ quyền nhân thân quý vị có thể có trong việc tài liệu bị sửa đổi hoặc thay đổi một cách mà quý vị không đồng ý.

Thẩm quyền

Trừ trường hợp như đã được mô tả , tất cả các Nội dung trên Trang Web được thực hiện chỉ để cung cấp thông tin về PHUTOAN và các dịch vụ của mình.  PHUTOAN kiểm soát và điều hành Trang Web và không bảo đảm là các Nội dung trên Trang Web như vậy là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng trong các địa điểm khác.  Các trang web khác của PHUTOAN có thể được kiểm soát và hoạt động bên ngoài của Việt Nam và phải tuân theo luật pháp của quốc gia mà họ kiểm soát và điều hành.  Nếu quý vị sử dụng Trang Web từ một địa điểm khác với địa điểm mà trang web được kiểm soát và điều hành, quý vị có trách nhiệm phải tuân theo pháp luật địa phương thích nghi.

Từ chối Trách nhiệm

Các Nội dung trên Trang Web có thể bao gồm điểm kỹ thuật không chính xác hoặc các lỗi đánh máy.  Ngoài ra, PHUTOAN có thể thay đổi hoặc cải tiến Trang Web bất cứ lúc nào.  CÁC NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP " NHƯ VẬY" VÀ "NHƯ CÓ" VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT CỨ LOẠI NÀO TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, CHO ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ LUẬT PHÁP CHO PHÉ.  PHUTOAN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, BẢO ĐẢM KHÔNG VI PHẠM VÀ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT NÀO.  PHUTOAN KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG NỘI DUNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG CÁC LÔI ĐÓ SẼ ĐƯỢC HOÀN SỬA HOẶC RẰNG TRANG WEB, HOẶC CÁC MÁY CHỦ ĐƯA RA CÁC CHỨC NĂNG ĐÓ, KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.  PHUTOAN KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC XÁC NHẬN LÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB VỀ SỰ ĐÚNG ĐẮN, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN HOẶC CÁC ĐIỀU KHÁC.  SỰ MIỄN TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ VỊ, CHO ĐẾN MỨC MÀ LUẬT PHÁP CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP MIỄN TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGẦM.  HƠN NỮA, CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CHỈ CÓ MỤC ĐÍCH CHỈ CÓ TÍNH CÁCH THÔNG TIN MÀ THÔI VÀ KHÔNG NÊN DỰA VÀO CHÚNG CHO BẤT CỨ CHO MỤC ĐÍCH NÀO.  PHUTOAN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ KẾT QUẢ NÀO THU ĐƯỢC HAY KHÔNG THU ĐƯỢC BẮT NGUỐN TỪ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB.

BẤT CỨ SỰ ÁM CHỈ NÀO VỀ PHUTOAN HOẶC CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, KỂ CẢ VIỆC TRÍCH DẪN TRONG BẤT CỨ SỰ QUẢNG CÁO, CÁC TÀI LIỆU BÁN HÀNG THẾ CHẤP HAY CÁC TÀI LIỆU TIẾP THỊ KHÁC, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM TRIỆT ĐỂ.

Sự Chấm dứt

PHUTOAN hoặc quý vị có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào.  Quý vị có thể chấm dứt hợp đồng này bằng cách tiêu hủy tất cả các tài liệu thu được từ Trang Web và tất cả các tài liệu liên quan và tất cả các bản sao và cài đặt.  PHUTOAN có quyền chấm dứt hợp đồng này ngay lập tức mà không cần thông báo nếu, theo sự phán xét riêng của mình, quý vị vi phạm bất cứ điều khoản hay điều kiện nào.  Một khi chấm dứt, quý vị phải tiêu hủy tất cả các tài liệu thu được từ Trang Web này và tất cả các tài liệu liên quan và tất cả các bản sao và cài đặt. Quý vị không thể truy cập vào Trang Web này sau khi hợp đồng này bị chấm dứ nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của PHUTOAN, tuy nhiên với điều kiện là PHUTOAN vẫn giữ ất cả các quyền, kể cả tất cả các quyền tác giả và quyền sử dụng Thông tin Đệ nộp đó như đã quy định ở đây, và những hạn chế về việc sử dụng và đối xử các Nội dung vẫn còn hiệu lực đầy đủ.

Các Trang web liên kết

Trang Web bao gồm các liên kết đến các trang web khác mà không được bảo quản bởi PHUTOAN.  PHUTOAN không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web và không xác nhận gì về nội dung hoặc sự chính xác của, các quan điểm bày tỏ trong hoặc các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web khác này.  Sự hiện hữu của bất cứ liên kết nào dẫn đến các trang web đó không bao hàm sự xác nhận bởi PHUTOAN đối với các trang web đó hoặc bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được giới thiệu.  PHUTOAN có thể chấm dứt một liên kết bất cứ lúc nào . Các điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật thích hợp cho các trang web đó có thể khác với những các điều kiện sử dụng và chính sách bảo hớp áp dụng cho Trang Web.  Nếu quý vị quyết định truy cập bất cứ trang web của bên thứ ba nào được liên kết đến Trang Web, quý vị làm như vậy với sự rủi ro chính quý vị phải chịu và PHUTOAN không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc quý vị sử dụng bất cứ trang web nào như vậy.

Liên kết và Chính sách về Biểu trưng

Khi liên kết với bất cứ trang nào trên Trang Web, quý vị đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây.  Trừ trường hợp quy định trong đoạn này, PHUTOAN cấm lưu trữ trang web, việc sử dụng hoặc đăng các liên kết siêu văn bản trái phép vào Trang Web và các khung của bất cứ nội dung có sẵn qua Trang Web.  Quý vị chỉ được liên kết đến Trang Web qua trang chủ của Trang Web hoặc một trang cổng được chỉ định.  Các liên kết chỉ có thể là bản văn mà thôi và chỉ được thấy tên "PHUTOAN" mà thôi. Hình ảnh của biểu trưng PHUTOAN chỉ có thể được sử dụng với mục đích liên kết mà thôi và chỉ có thể được thực hiện với sự cho phép bằng văn bản của PHUTOAN. Khi liên kết với Trang Web, quý vị xác nhận và đồng ý rằng, ngoại trừ được ghi ở đây, tất cả các quyền đối với nhãn hiệu thương mại PHUTOAN hoặc nhãn hiệu dịch vụ được dùng trên Trang Web, Nội dung trên Trang Web và sự thiết kế của Trang Web thuộc sở hữu của PHUTOAN.  Quý vị không được nói sai mối quan hệ của quý vị với PHUTOAN hoặc gây cảm tưởng sai hoặc giả tạo về PHUTOAN.  Không có liên kết nào đến Trang Web có thể được sử dụng theo một cách gây ra ấn tượng hoặc ám chỉ là PHUTOAN phê chuẩn hoặc chấp nhận quý vị, trang web của quý vị, hàng hoá và dịch vụ của quý vị (trong mọi trường hợp, trừ khi PHUTOAN đã đồng ý riêng với quý vị bằng văn bản).  PHUTOAN không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất cứ nội dung nào trên trang web của quý vị.  Quý vị đồng ý bồi thường và bảo vệ PHUTOAN đối với tất cả các khiếu kiện chống lại PHUTOAN bắt nguốn từ hoặc dựa trên trang web của quý vị.  Không liên kết nào có thể xuất hiện trên bất cứ tờ nào của trang web của quý vị hoặc trong bối cảnh có chứa nội dung hoặc các tài liệu có thể được hiểu là có tính phỉ báng, khiêu dâm hoặc có tính cách phạm tội, hoặc có xâm lấn, hoặc xâm phạm, hoặc ủng hộ hành vi xâm phạm hoặc xâm lấn quyền của một bên thứ ba.  PHUTOAN có quyền bất cứ lúc nào và tự ý mình yêu cầu quý vị loại bỏ tất cả các liên kết hoặc một liên kết cụ thể đến Trang Web khỏi trang web của quý vị.  Đây không phải là một giấy phép, nhưng với điều kiện là quý vị phải tuân theo các điều khoản trên, PHUTOAN đồng ý cho quý vị sử dụng các tên "PHUTOAN" với mục đích duy nhất là thiết lập một liên kết đến Trang Web như được cho phép dưới đây.  Ngoại trừ sự cho phép hạn chế để sử dụng tên "PHUTOAN" như quy định trong đoạn này, quý vị không thể sử dụng bất cứ thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của PHUTOAN cho các mục đích khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của PHUTOAN.  PHUTOAN có thể bất cứ lúc nào, tự ý mình, không cần lý do, rút sự cho phép sử dụng tên "PHUTOAN" và quyền của quý vị để liên kết với bất cứ trang nào trên Trang Web.  Trong trường hợp đó khi được yêu cầu, quý vị đồng ý ngay lập tức loại bỏ tất cả các liên kết đến Trang Web và ngừng sử dụng tên "PHUTOAN" cho các mục đích liên kết.  Từ đó về sau, bất cứ liên kết nào trong tương lai vào Trang Web phải có sự cho phép bằng văn bản của PHUTOAN. PHUTOAN bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện liên kết này bất cứ lúc nào.  Khi cứ tiếp tục liên kết đến Trang Web, quý vị đồng ý pgải chịu và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết, cũng như các điều khoản pháp lý khác về việc sử dụng và các điều kiện trên Trang Web, như thỉnh thoảng được tu chính.

Linh tinh

PHUTOAN có thể, mà không cần thông báo, sửa đổi các Điều kiện Sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật sự đăng tải này.  Việc quý vị tiếp tục sử dụng Trang Web này bây giờ, hoặc sau khi có sự đăng tải các thay đổi hoặc sửa đổi nào, sẽ là sự chấp nhận của quý vị đối với những thay đổi hoặc sửa đổi đó. Nếu bất cứ phần nào của các Điều kiện Sử dụng được tuyên khai là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc không thực thi được, phần đó sẽ được tách ra và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các quy định còn lại.  Bằng chứng có thể của việc sử dụng Trang Web cho các mục đích bất hợp pháp sẽ được cung cấp cho các cơ quan công lực.  Đây là toàn bộ hợp đồng giữa các bên liên quan đến việc sử dụng Trang Web .

Được phát triển bởi đội ngũ nghiên cứu đầu tư PhuToan với kinh nghiệm hơn 10 năm tại thị trường chứng khoán Việt Nam. PTCP đang và đã trở thành công cụ hỗ trợ cho hàng ngàn nhà đầu tư.

Contact us
0888627772 (Zalo / Viber / FaceTime)
info@phantichcophieu.com - info@ptcp.vn
231-233 Le Thanh Ton Street, District 1, HCM City